جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

مرحله اجرای سازه نگهبان پروژه سبحان

 مرحله اجرای سازه نگهبان در پروژه سبحان