جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

مزایای استفاده از کود آلی

مزایای استفاده از کودهای آلی:

 

 

 •  تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه برای درازمدت
 • زنده کردن خاک از طریق افزایش جانداران ذره بینی هوازی مفید
 • اصلاح ساختمان خاک
 • تنظیم اسیدیته خاک
 • ذخیره سازی آب در خاک( کاهش خالص نیاز آبیاری)
 •  آب را به صورت تدریجی آزاد و به آساني در اختيار گیاه قرار می دهند.
 •  قابلیت تولید به صورت متناسب با شرایط محیطی و نوع کاربری
 • ( اسیدی یا قلیایی بودن و یا مصرف باغداری یا زراعت)
 •  شتاب بخشیدن به بازسازی خاک
 • کمک به اصلاح خاک در محیط های شور
 • افزایش اکسیژن خاک
 • کاهش تبخیر و تعرق
 • پیشگیری از سله بستن خاک
 • تقویت کمیت و کیفیت مواد غذایی تولید شده
 • کاهش آفات و بیماری ها
 • افزايش مقاومت گياه به سرما وگرما ونوسانات محيطي
 • فراهم ساختن زمینه مبارزه بیولوژیک با آفات
 • ایجاد پایداری و تنوع در محیط زیست
 • کمک به کاهش آلاینده های خاک